<$BlogRSDURL$>

sunnudagur, maí 23, 2004

Ríkið á að vernda okkur 

"Í fyrsta lagi vill Samfylkingin treysta stöðu Ríkisútvarpsins. Öflugt ríkisútvarp með gríðarmikla útbreiðslu einsog RÚV gæti verið besta tryggingin gegn fábreytni í menningarlegu og pólitísku tilliti." - Össur Skarphéðinsson

"Herra forseti. Margt bendir til þess að ef hámarksþóknun fasteignasala verði afnumin eins og þetta ákvæði þessarar greinar gerir ráð fyrir verði rík tilhneiging til að hækka verulega þóknun í fasteignaviðskiptum. Með vísan til þess og hvernig staðið hefur verið að athugun á samkeppnisaðstæðum á fasteignamarkaði sem byggði fyrst og fremst á mati fasteignasalanna sem hafa lagt ofurkapp á að ákvæði um hámarksþóknun verði afnumin þá segi ég nei við þessu ákvæði um að gefa frjálsa söluþóknun fasteignasala." - Jóhanna Sigurðardóttir

"Það borgar sig nefnlega að leggja stund á umhverfisvernd í verki og nýta til þess margs konar tæki. Umhverfisgjöld eru eitt slíkt tæki. Ekki það eina, og e.t.v. ekki það skilvirkasta, en örugglega skilvirkt og reynslan sýnir að þau skila áþreifanlegum árangri." - Jóhanna Þórunn Sveinbjarnardóttir

"Alþingi ályktar að stofnað verði embætti umboðsmanns neytenda. Embættinu verði ætlað að gæta hagsmuna neytenda, svo sem að farið sé eftir gildandi leikreglum, tekið sé tillit til sjónarmiða neytenda, settar verði almennar viðmiðunarreglur í viðskiptum, jafnaður ágreining ur milli neytenda og hagsmunaaðila og þannig um búið að umboðsmaðurinn geti farið með mál neytenda fyrir dómstóla.
....
Alls staðar annars staðar á Norðurlöndum er starfandi umboðsmaður neytenda auk neyt endastofnana á vegum hins opinbera og frjálsra neytendasamtaka. Þá hafa neytendasamtökin lengi óskað eftir því að stofnað verði sérstakt embætti umboðsmanns neytenda hér á landi." - Tillaga til þingsályktunar. Drífa J. Sigfúsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Ólafur Örn Haraldsson, Ísólfur Gylfi Pálmason.


fimmtudagur, maí 20, 2004

Heróp Samfylkingar 

"Nú er mælirinn meira en fullur. Leikreglur lýðræðisins eru ekki virtar. Við erum þjóðin, við berum ábyrgð á lífinu í landinu og lífsskilyrðum komandi kynslóða." - Nafnlaus Samfylkingarmaður.

"Þjóðareign - ekki ríkiseign" - Nafnlaus Samfylkingarmaður.


Vernda skal með lögum 

"Hvernig rímar svo stefnan um lífræna ræktun saman við forskriftina frá Ríó? Í Dagskrá 21 er sérstakur kafli (nr. 14) um sjálfbæran landbúnað og þróun til sveita. Meginmarkmiðið er þar talið vera að auka sjálfbæra fæðuframleiðslu og að bæta gæði og öryggi fæðunnar. Ríkisstjórnir eru m.a. hvattar til að setja lög og reglur sem ýti undir frumkvæði og þróun í þessa átt, þar á meðal sjálfbæran landbúnað sem ekki kallar á mikla orkunotkun og byggir á gömlum hefðum og lífrænum og vistvænum framleiðsluferlum á mörgum sviðum." - Hjörleifur Guttormsson.

"Þetta er jafnréttismál, þar sem það eru eingöngu konur sem geta lent í þessum hremmingum. Því miður geta karlmenn ekki gengið með börnin, enn sem komið er. Það þarf að vernda rétt þungaðra kvenna til að geta haft í sig og á, á meðan þær ganga í gegnum þetta 9 mánaða tímabil. Atvinnuleysisbætur duga skammt. Með breytingunum sem áttu sér stað árið 2000 þá var verndun þungaðra kvenna færð frá þeim og í stað nýtur atvinnurekandinn verndar með þessum lögum." - Elsa Margrét Böðvarsdóttir.

"Athyglisvert er hvað menn verða alltaf voðalega hissa á atburðarásinni sérstaklega þeir sem skirrast við að tryggja í löggjöf að ekki verði fram hjá henni farið eins og raun ber vitni um sparisjóðina. Því miður hefur það verið afhjúpað að viðskiptasiðferði er víða á lágu plani og æsifréttir ársins hafa birt okkur hrollvekjandi samráð á markaði og óhefta græðgi.
...
Framtíðarhópur Samfylkingarinnar hefur fengið þýðingarmikið verkefni. Hann á að móta framtíðarsýn okkar jafnaðarmanna á nýrri öld. Nýr tími, nýjar kröfur, ný þekking, breytt alþjóðasamstarf" - Rannveig Guðmundsdóttir.

"Hvorki var fallist á að bann gegn auglýsingum sem þessum fæli í sér brot gegn 73. gr. stjórnarskrárinnar né 10. gr. mannréttindasáttmála Evrópu enda væri ljóst að tilgangur bannsins væri að vinna gegn misnotkun áfengis og þeim vandamálum sem af henni hljótast. Þau rök sem byggju að baki banninu ættu sér því efnislega stoð í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar og 2. mgr. 10. gr. mannréttindasáttmálans. Var J dæmdur til greiðslu sektar." - Dómur Hæstaréttar. Pétur Kr. Hafstein, Guðrún Erlendsdóttir, Haraldur Henrysson, Hjörtur Torfason og Hrafn Bragason.

"Þeir sem eru fylgjandi áframhaldandi banni á áfengisauglýsingum benda á að ef banninu verði aflétt geti það grafið undan áralöngu forvarnarstarfi gegn drykkju barna og unglinga. Þessar áhyggjur eru ekki með öllu ástæðulausar. Þeir sem starfa við auglýsingagerð vita mætavel mikilvægi þess að ná til ungra neytenda. Það er til að mynda þekkt að neytendur halda mikilli tryggð við þær vörutegundir sem þeir kynnast á unga aldri." - Sigurður Hólm Gunnarsson.

"Vandamálið er hversu erfitt er að ná lagalegu gripi á köttunum. Þeir eru ekki skráðir, fara víða og valda óskunda, en enginn veit hvar þeir eiga heima. Samkvæmt grenndarreglum ber eiganda að sjá til þess að dýr sem hann heldur valdi ekki grönnum óþægindum eða ónæði. En það er hægara sagt en gert að sanna slíkt, því köttur sem hefur gert þarfir sínar í garði náungans er á næsta augnabliki aftur orðinn strokinn hefðarköttur heima hjá sér, sem engan grunar um græsku. Það er brýnt að þessi starfshópur hraði vinnu sinni og tekið verði af ábyrgð og festu á málinu." - Sigurður Helgi Guðjónsson.

"Ég spurði vissulega sjálfa mig þegar ég fékk þessi frumvarpsdrög á borðið og leitaði svara við því af hverju þyrfti að vera að leysa af hólmi löggjöf sem væri 19 greinar með 80 greinum og fékk við því að mínu viti fullnægjandi svör. Þessi löggjöf er mjög mikið notuð og reynslan sýnir okkur gegnum árin að það hafa risið upp ýmis deilumál, ágreiningsmál, milli eigenda í fjölbýlishúsum sem hafa iðulega þurft að fara fyrir dómstólana. Ef við hefðum haft ítarlega löggjöf sem tekur á þeim atriðum sem upp hafa komið þá er ekki víst að þess hefði þurft." - Jóhana Sigurðardóttir.

"Þá er lagt til að gerðar verði breytingar um forgangsrétt leigjenda sem ætlað er að efla heimilisrétt þeirra og öryggi gagnvart geðþóttauppsögnum.
....
Um forgangsrétt leigjenda er fjallað í sérstökum kafla, X. kafla, og er lagt til að hann taki nú til allra leigusamninga, jafnt tímabundinna sem ótímabundinna. Gert er ráð fyrir að leigjandi sem stendur í skilum með leigugreiðslur og ekki brýtur að öðru leyti gegn leigusamningi eigi að jafnaði forgangsrétt að hinu leigða, svo fremi sem húsnæðið sé áfram falt til leigu. Frá forgangsréttinum eru þó verulegar undantekningar samkvæmt frv., svo sem þegar leigusali býr sjálfur í sama húsi eða ef hann hyggst ráðstafa húsnæðinu til náinna skyldmenna. Þá getur leigjandi aldrei öðlast forgangsréttinn sjálfkrafa heldur verður hann ætíð að fara skriflega fram á hann.
....
Nefndin leggur því til að fardagaákvæðin verði afnumin jafnframt því sem uppsagnarfrestur er lengdur þannig að hann verði aldrei styttri en 6 mánuðir.
....
Þá er lagt til að stofnsett verði sérstök kærunefnd húsaleigumála sem bæði leigjendur og leigusalar geta leitað til vegna ágreinings sem kann að rísa um túlkun ákvæðis leigusamnings eða framkvæmd hans.
....
Þá eru ákvæði um húsaleigumiðlanir í ýmsum atriðum endurskoðuð og gerð fyllri og ítarlegri en áður. - Jóhana Sigurðardóttir, Frumvarp til Húsaleigulaga 1993.


mánudagur, maí 10, 2004

Össur vill taka í lurginn á Baugi 

Ég held reyndar, herra forseti, að það ættu að vera hæg heimatökin. Er ekki rétt munað hjá mér að helsti trúnaðarmaður ríkisstjórnarinnar, Hreinn Loftsson, formaður einkavæðingarnefndar, sé enn þá stjórnarformaður Baugs? Ef fortölur duga ekki til, herra forseti, þá er það skoðun okkar í Samfylkingunni að Samkeppnisstofnun eigi að fá í hendur þau tæki sem hún þarf til þess að skipa fyrir um breytingar, þar á meðal að skipta upp slíkum einokunarrisum ef hún telur þess þörf til þess að vernda hagsmuni neytenda. - Össur Skarphéðinsson, formaður Samfylkingarinnar, á Alþingi 22. janúar 2002.


Heimskra manna ráð 

"Þegar það ástand ríkir á tilteknum markaði að verið er að selja vörur langt undir framleiðslukostnaði getur verið réttlætanlegt að ákvarða lágmarksverð tímabundið meðan ástandið jafnast út og er fordæmi fyrir slíkum heimildum víða að finna." Árni Vilhjálmsson og Eiríkur Tómasson (lögfræðingar), í skýrslu Heimilt verði að setja lágmarksverð á kjöt, Frétt í Morgunblaðinu.


sunnudagur, maí 09, 2004

Hagfræðingar 

"we need to have rules and regulations" - Joseph Stiglitz.

"For 60 years economists have said that when you're in a recession you need expansionary fiscal policy" - Joseph Stiglitz.


sunnudagur, maí 02, 2004

Össur Skarphéðinsson - tillaga 

"Svíar hafa reiknað út að þjóðhagslegur sparnaður af notkun strætisvagna sem ganga fyrir endurnýjanlegri orku í Stokkhólmi sé að andvirði um 100.000 Bandaríkjadalir á hvern vagn á ári. Sá útreikningur miðast við svokallað líftímagreiningu, þ.e. sparnað sem verður í heilbrigðiskerfinu vegna minni loftmengunar, sparnað vegna minni mengunarskemmda á mannvirkjum, sparnað vegna minni loftmengunar, og vegna minni notkunar á innfluttu jarðefnaeldsneyti." - Það er gert í Svíþjóð röksemdarfærsla Össurar Skarphéðinssonar


Umhyggja fyrir náunganum 

Stjórnmálamenn láta oft undan hinum ýmsustu kröfum í þjóðfélaginu um að vernda þurfi almenning fyrir hinu og þessu, og oftast þó fyrir sjálfum sér. Það á ekki að koma á óvart, enda eru stjórnmálamenn oftar en ekki stjórnsamir einstaklingar sem vilja jú, stjórna og ráða yfir öllu sem þeir sjá. Það er min reynsla af þessu ágæta fólki og án efa geta flestir verið sammála um það. Þetta er ekki nýtt vandamál og fyrir rúmum 100 árum ræddi Herbert Spencer um þessi mál:

Take up a daily newspaper and you will probably find a leader exposing the corruption, negligence, or mismanagement of some State department. Cast your eye down the next column, and it is not unlikely that you will read proposals for an extension of State supervision.... Thus, while every day chronicles a failure, there every day reappears the belief that it needs but an Act of Parliament and a staff of officers, to effect any end desired.

"Lífskjör fólks eru hins vegar mjög misjöfn hér á landi, lífsgæðunum er misskipt. Því verður ekki breytt með því að auka það sem við höfum úr að spila, heldur með því að stokka spilin og gefa upp á nýtt." - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

"Þótt ég sé mikil fylgismaður frjálsra viðskipta finnst mér ekki sama hvernig farið er með það frelsi." - Árni Magnússon Félagsmálaráðherra.

"The consumer must be protected at times from his own indiscretion and vanity."- Ralph Nader

"Við álítum að rétt sé og sjálfsagt að leyfa ekki umræður né gefa fólki kost á að velja um neitt nema á grundvelli sósíalismans." - Úr skýrslu Austur-Þýskalands sellu SÍA, Sósíalistafélags Íslendinga Austantjalds (Hjörleifur Guttormsson, Björgvin Salómónsson, Eysteinn Þorvaldsson, Franz Adolf Gíslason, Tryggvi Sigurbjarnarson, Þorsteinn Friðjónsson, Þór Vigfússon.)

"Ég verð að segja að það er af umhyggju fyrir ungu fólki, sem ég vil forða því frá freistingum." - Kolbrún Halldórsdóttir.

"Ég er móðir tveggja unglinga og segi þess vegna nei." - Margrét Frímannsdóttir

" Fyrirtæki, sem selur vörur eða þjónustu til neytenda, skal merkja vöru sína og þjónustu með söluverði eða sýna það á svo áberandi hátt á sölustaðnum að auðvelt sé fyrir neytendur að sjá það." - Samkeppnislög. 31 grein.

"Óheimilt er að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með öðrum hætti eða beita öðrum slíkum viðskiptaaðferðum sem sama marki eru brenndar, enda séu upplýsingar þessar og viðskiptaaðferðir fallnar til að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð vara, fasteigna, þjónustu eða annars þess sem haft er á boðstólum í atvinnustarfsemi sem lög þessi taka til." - Samkeppnislög. 21 grein.

"Lagaregla [21.grein Samkeppnislaga] þessi var ekki aðeins sett í þeim tilgangi að vernda neytendur fyrir villandi upplýsingum sem kynnu að hafa áhrif á eftirspurn vöru eða þjónustu heldur einnig til þess að vernda eðlilega samkeppni á milli keppinauta." - Úrskurður áfrýjunarnefndar samkeppnismála í máli nr. 10/1998.

"Komi börn fram í auglýsingum skal þess gætt að sýna hvorki né lýsa hættulegu atferli eða atvikum er leitt geti til þess að þau eða önnur börn komist í hættu eða geri það sem óheimilt er." - Samkeppnislög. 22 grein.

" Eina leiðin til að koma í veg fyrir alvarlega áverka af völdum hnefaleika er einfaldlega sú að banna þá." - Sigurður Hólm Gunnarsson

"We have every right to decide what is and is not acceptable for the public environment in which we and our children must live." - Tipper Gore

"Menninguna í öllum þáttum hennar verður að nota til að ala upp almenning í sósíalískum anda..." - Úr skýrslu Austur-Þýskalands sellu SÍA, Sósíalistafélags Íslendinga Austantjalds (Hjörleifur Guttormsson, Björgvin Salómónsson, Eysteinn Þorvaldsson, Franz Adolf Gíslason, Tryggvi Sigurbjarnarson, Þorsteinn Friðjónsson, Þór Vigfússon.)

"Hvað ef við lítum á þetta frá öðru sjónarhorni? Því forræðishyggja á einu plani getur verið umhyggja á öðru. Ég verð að segja að það er af umhyggju fyrir ungu fólki, sem ég vil forða því frá freistingum. Ég tel mig ekki vera að gera ungu fólki gott ef ég legg freistingar meðvitað við hvert þeirra fótmál. Það er gott að ganga í gegnum eldraunir ef maður stenst þær, en það er skelfilegt að þurfa stöðugt að vera að reyna að standast einhverjar eldraunir og standast þær ekki. Falla stöðugt á prófinu
....
Og við skulum aðeins líta á reynslu nágrannaþjóða okkar. Svíar gerðu fyrir nokkrum árum tilraun til að selja svokallað "mellanöl" í matvöruverslunum sínum, og hvað kom í ljós? Unglingadrykkja jókst til mikilla muna, svo þeir hættu. Þetta voru einu sýnilegu áhrifin, jú og gróði stórmarkaðanna jókst. En er það markmið þjóðarinnar að stórmarkaðir geti grætt meira en þeir gera nú þegar?" Af heimasíðu Kolbrúnu Halldórsdóttir

"Íslensk stjórnvöld og íslenska stjórnmálamenn má ekki daga uppi í trú á stórar og einhæfar og oftast miðstýrðar lausnir í atvinnumálum." - Steingrímur J. Sigfússon


Sigurjón Þórðarsson og Magnús Þór Hafsteinsson 

Sigurjón Þórðarsson, hinn mæti þingmaður Frjálslyndra, skrifar í umræðum um frumvarp Einars Odds og félaga á málefnin.com:

"Ég er á því að það eigi að stefna á að efla menntasetur á háskólastigi á Ísafirði nú þegar.

Það liggur beinast við að skoða þá starfsemi sem fyrir er á svæðinu og efla hana. Á Vestfjörðum er rekin náttúrustofa sem sinnir fjölmörgum merkilegum rannsóknum m.a. á sviði umhverfismála s.s. fráveitumála og náttúruverndar. Á Ísafirði er sérfræðingur í veiðarfærum og merkileg nýsköpunarfyrirtæki í sjávarútvegi s.s. í gerð nýrrar beitu. Á Ísafirði er fyrirtæki sem er framarlega í gerð einingarhúsa og notar nýstarlegar aðferðir til að ná niður kostanði við húsbyggingar. Á Ísafirði er ágætt verknámsbraut við menntaskólann á Ísafirði sem væri hægt að tengja inn í aukna nýsköpun á sviði tæknimenntunar." - Sigurjón Þórðarson

"Hugtakið "hagræðing" er eitt mest misnotaða hugtak á Íslandi í dag. En eins og ég legg skilning í það hugtak þá er búið að "hagræða" helling í mjólkurframleiðslunni. Vilji menn ganga alla leið þá væri sennilega hægt að hafa örfá risastór beljubú til að þjóna landinu öllu. En á móti þá værum við að leggja stóra hluta landsins í auðn. Ég hef nú alltaf litið svo á að land án byggðar sé lítils virði, til dæmis ef við ætlum að selja Ísland sem ferðamannaland og fá þannig inn gjaldeyristekjur, sem síðan má til dæmis nota til að efla velferðakerfið.

Byggð í héruðum landsins snýst um menningu og landnýtingu og það að halda landinu lifandi. Ef menn vilja "hagræða" endalaust þá er best að hrúga allri þjóðinni á stór Reykjavíkursvæðið, taka rafmagnið af restinni af landinu, láta vegakerfið drabbast niður og helst banna fólki að fara út fyrir borgarmörkin, og gera bara út frá höfnum á þessu svæði." - Magnús Þór Hafsteinsson


Sigurður G. Guðjónsson og aðrir 

"Þetta er bara enn eitt dæmið um siðleysið í þessum fýlda minnihluta", Sigurður G. Guðjónsson um undarlegt hvarf forstjórastóla eftir yfirtöku Jóns Ólafssonar í Stöð 2.

"...Stöð 2 hefði hvort sem er þurft að borga mér þessa peninga með einum eða öðrum hætti", Jón Ólafsson um leigu Stöðvar 2 á stólum, öskubökkum, bréfaklemmum og fleira skrifstofudóti fyrir miljónir á mánuði.

"Stalin has delivered the goods to an extent that seemed impossible ten years ago; and I take my hat off to him accordingly." - George Bernard Shaw

"Stefán Friðrik Stefánsson og aðrir hægri öfgamenn og hælbítar sem nítt hafa forsetahjónin og embætti forseta Íslands kerfisbundið og reglulega á undanförnum misserum mega nú fara að vara sig." - Magnús Þór Hafsteinsson, fagnar forsetaframboði á málefnin.com

"Þótt ég sé mikil fylgismaður frjálsra viðskipta finnst mér ekki sama hvernig farið er með það frelsi." - Árni Magnússon.


Fleyg ummæli 

"Sennilega var aðalástæðan olíuhagsmunir en auk þess vildu Bandaríkin sýna herstyrk sinn." - Björgvin Guðmundsson, fyrrverandi borgarfulltrúi í Reykjavík.

"Ekki verður séð,að neina nauðsyn beri til þess að einkavæða ríkisútvarpið. Raunar er það alveg fráleit tillaga. Ríkisútvarpið er öflug og traust stofnun og virðist Markús Örn Antonsson hafa rekið hana vel miðað við erfiðar aðstæður og þröngan fjárhag. Ríkisútvarpið hefur um langt skeið gegnt menningarhlutverki á myndarlegan hátt og landsmenn geta treyst því, að ef náttúruhamfarir verða eða stórslys þá getur ríkisútvarpið komið boðum til allra landsmanna. Ef einkaaðilar væru látnir fá ríkisútvarpið til þess að braska með og græða á því mundu þessi mikilvægu markmið, á sviði menningarmála og öryggismála fara fyrir ofan garð og neðan." - Björgvin Guðmundsson, fyrrverandi borgarfulltrúi í Reykjavík.

" Ef til vill hefur Samfylkingin sveigt stefnu sína of mikið inn að miðjunni." Björgvin Guðmundsson, fyrrverandi borgarfulltrúi í Reykjavík sem tilgreinir ekki úr hvaða átt Samfylkingin kom þegar hún stefndi skyndilaga í átt að miðjunni.

"Hagnaður Símans 2,1 milljarður sl. ár. Engin þörf á einkavæðingu." - Björgvin Guðmundsson, fyrrverandi borgarfulltrúi í Reykjavík

"Í kosningunum á Spáni var lýðræðið að verki – kosningarnar voru sigur lýðræðisins hvort sem mönnum líkar það betur eða verr" -Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, viku eftir hryðjuverkin og kosningarnar á Spáni 2004.


Rauða Bókin, Leyniskýrslur SÍA 

"Lítum á efnahagsstefnuna. Þróun þungaiðnaðarins skyldi ganga fyrir öllu. Þetta er að nokkru rétt. Án öflugs þungaiðnaðar verða góð lífskjör ekki tryggð nú á dögum í iðnaðarþjóðfélagi. Spurningin er: Á þróun þungaiðnaðarins skilyrðislaust að ganga fyrir öllu? Þá stefnu teljum við einkum varhugaverða, þegar árangurinn af þeim fórnum, sem þessi efnahagsstefna heimtar, bætir ekki fyrst og fremst lífskjör fórnfærendanna sjálfra, heldur er í þágu annarra þjóða." - Leyniskýrslur SÍA, bls 30.

"Skortur er á ýmsum neyzluvörum, ýmist vegna þess, að þær eru hvorki framleiddar né fluttar inn, eða tímabundinn skortur, sem stafar af svifaseinu dreifingarkerfi, eða þá að þessar vörur eru framleiddar og fluttar út, en ekki seldar á innanlandsmarkaði." - Leyniskýrslur SÍA, bls 30.

"Hinsvegar er algerlega komið í veg fyrir húsnæðisokur." - Leyniskýrslur SÍA, bls 30. Engar frekari lýsingar eru á því hvernig komið er í veg fyrir þetta okur en Willy minnir á Robespierre og Diocletian en þeir beittu báðir hörðum viðurlögum við brotum á hámarksverði.

Leyniskýrslur SÍA eru sendibréf Sósíalistafélags Íslendinga Austantjalds sem rituð voru á sjötta og sjöunda áratug þessarar aldar. Á meðal stofnanda í þessu mæta félagi voru Hjörleifur Guttormsson, Árni Bergmann, Árni Björnsson, Björgvin Salómonsson, Eysteinn Þorvaldsson, Finnur T. Hjörleifsson, Franz Adolf Gíslason, Ingimar Jónsson, Loftur Guttormsson, Guðmundur Ágústsson, Guðrún Hallgrímsdóttir, Hjalti Kristgeirsson, Jón Böðvarsson, Tryggvi Sigurbjarnarson, Vilborg Harðardóttir, Þór Vigfússon og Þorgeir Þorgeirsson.


Fleyg ummæli 

"aukin umsvif á sviði alþjóðlegra ráðstefna og sýninga hafa jákvæð áhrif á aðrar atvinnugreinar. Ráðstefnuhúsið færir okkur því ekki einungis dýrmæta ferðamenn - heldur er það einnig vettvangur fyrir gríðarlega mikinn innflutning á þekkingu fyrir íslenskt atvinnulíf - vilji það nýta sér tækifærið - og opnar nýja gátt að alþjóðlegum tengslum. Fyrirhuguð uppbygging á Austurbakka mun án efa einnig marka þáttaskil fyrir miðborg Reykjavíkur og veita inn í hana auknu lífi og krafti. Kraftmikil miðborg er svo aftur mikilvægt aðdráttarafl fyrir borgarbúa jafnt sem ferðamenn" - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem getur ómögulega séð "neikvæðu" áhrifin sem óumflýjanlega verða ef peningar eru teknir af einstaklingum og sett í verkefni sem "opna nýjar gáttir" og hvaðeina.

"Hann boðaði samræðustjórnmál í stað átakastjórnmála og lái mér hver sem vill þó að mér hafi fundist sem hann talaði út úr mínu hjarta." - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

"Þegar á heildina er litið hefur fjármálakerfi heimsins tekið stórstígum breytingum. Breytingarnar hafa vissulega aukið hagvöxt en um leið hafa þær víðast hvar breikkað bilið milli ríkra og fáækra.
....
Gömul hugtök og skilgreiningar duga því ekki lengur til að ná tökum á flóknum og nýjum veruleika. Ef við eigum að geta brugðist við þessari þróun á árangursríkan hátt verðum við að þróa nýja hugtakanotkun, nýjar skilgreiningar og orðaforða. Ef okkur tekst það ekki munum við ekki finna lausnir Jafnaðarmönnum hefur hins vegar ekki tekist að bjóða upp á sannfærandi mótvægi við þá markaðs- og einstaklingshyggju sem einkennt hefur stjórnmálaumræðu undanfarinna áratuga.
....
Hnattvæðingin hefur hingað til öðru fremur verið í þágu stórfyrirtækjanna en með samstilltu átaka jafnaðar- og miðjumanna má finna leiðir til að jafna tekjuskiptingu heimsins og móta viðmiðanir og leikreglur sem setja stórfyrirtækjunum skorður."- Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

til að takast á við ný verkefni og ögranir
....

"Hinsvegar er reyndin sú, að það er ekki gert, því ef einhverjum dettur í hug að hreyfa við mótmælum við stefnunni, þá er hann "sannfærður". Láti hann ekki sannfærast, þá er hann "stéttaróvinur".  - Úr skýrslu Austur-Þýskalands sellu SÍA (Útgefnar í bókinni Leyniskýrslur SÍA), Sósíalistafélags Íslendinga Austantjalds (Hjörleifur Guttormsson, Björgvin Salómónsson, Eysteinn Þorvaldsson, Franz Adolf Gíslason, Tryggvi Sigurbjarnarson, Þorsteinn Friðjónsson, Þór Vigfússon.)

 

 

"Boðskapurinn er neysluhyggja, blind trú á efnisleg gæði í stað þess að hlúa að félagslegu umhverfi og velferð mannssálarinnar. Hvað líður t.d. styttingu vinnuvikunnar?" - KolbrúnHalldórsdóttir.

"Herstöðin hefur skapað þeim aðstöðu og styrk sem vilja byggja á undirlægju við alþjóðlegt auðvald fremur en að hlúa hér að efnahagslegu sjálfstæði." - Ragnar Stefánsson

 

"Okkar álit í stuttu máli: Við álítum, að rétt sé og sjálfsagt að leyfa ekki umræður né gefa fólki kost á að velja um neitt nema á grundvelli sósíalismans, og þá sízt Þjóðverjum. Okker er það jafnframt ljóst að "frjálsar kosningar" eins og það tíðkast á Vesturlöndum gefa alranga mynd af vilja fólksins.

 

Hins vegar finnst okkur kosningar hafa lítið gildi, þegar um ekkert er að velja nema mjög þröngt afmarkaða stefnu, þó hún sé að vísu sé leið til sósíalisma.

 

Fyndist okkur heiðarlegar að farið, ef valdhafar hér lýstu yfir, að þeir hefðu tekið völdin og létu engan komast upp með mótmæli, stefnubreytingar eða annað múður."- Úr skýrslu Austur-Þýskalands sellu SÍA (Útgefnar í bókinni Leyniskýrslur SÍA), Sósíalistafélags Íslendinga Austantjalds (Hjörleifur Guttormsson, Björgvin Salómónsson, Eysteinn Þorvaldsson, Franz Adolf Gíslason, Tryggvi Sigurbjarnarson, Þorsteinn Friðjónsson, Þór Vigfússon.)

 

"Staðreyndin er sú að bankarnir hafa verið að taka miklu meira til sín af þjóðarkökunni en þeim ber.

....

Spurningin sem brennur á vörum flestra sem láta sér þessa huti einhverju varða er hvort að Íslendingar séu að reka lúxusbankakerfi sem aðrar þjóðir hafa ekki efni á? Ef svo er, er nauðsynlegt að grípa til róttækra breytinga því einn af lykilþáttum þess að geta rekið samkeppnishæft atvinnulíf og samfélag er að bankakerfið sé samkeppnishæft við nágrannalöndin.

....

Hagnaður af hefðbuninni bankastarfsemi einsog sá sem hér hefur verið lýst næst ekki nema á sjúkum markaði;" - Lúðvík Bergvinsson, þingmaður Samfylkingar.

 

"Þegar sú ríkisstjórn sem nú situr tók við var talað um sest væri að völdum ríkisstjórn helmingaskiptanna, sem hafi það jafnan að markmiði að tryggja að hagsmunaaðilar, sem annarsvegar tengjast hópi sem kenndur hefur verið við „kolkrabbann“ og hins vegar gamla „Sambandið“ fái sitt í uppskiptum á verðmætum samfélagsins. Þriggja ára valdatími hennar sínir að hún hefur virkilega staðið undir nafni."  - Lúðvík Bergvinsson, þingmaður Samfylkingar.

"U-listinn hvetur til þess til þess að í stað gengndarlauss neyslukapphlaups verði lyft gildum hófsemi og hollustu. Í þeim efnum reynir á hvern einstakling, en jafnframt á fjölskyldur og skóla....Vaxandi umræða og skilningur er meðal almennings og forráðamanna fyrirtækja um þörfina á að setja viðmiðanir og siðareglur sem einskonar umferðareglur í samfélaginu." Hjörleifur Guttormsson.

"Stjórnmál snúast um að fylgja þjóðfélagsþróun og sníða afskipti ríkisins að þeim veruleika sem þróunin ber í sér" - Rannveig Guðmundsdóttir.

"Hitt er svo annað mál að DV er helvíti gott blað og ég vona að það haldi áfram að koma út" - Magnús Þór Hafsteinsson

"Vilji menn ganga alla leið þá væri sennilega hægt að hafa örfá risastór beljubú til að þjóna landinu öllu." - Magnús Þór Hafsteinsson

"Mjólkurframleiðsla snýst um meira en að búa til "ódýrar" mjólkurafurðir. Hér fléttast til að mynda inn landnýting, byggðastefna og menning. Við höfum heldur ekkert of góða reynslu af því að verksmiðjuvæða búskap með því til dæmis að búa til svokallað bankakjöt. Hvað gerðist í svínaiðnaðinum þar sem öllu hefur verið hagrætt til helvítis? Gríðalegir skuldabaggar, kjötfjall og gjaldþrot." Magnús Þór Hafsteinsson.

"Ég mun veita sjávarútvegsráðherranum fullt aðhald og hann þarf að svara fjölda fyrirspurna frá mér," - Magnús Þór Hafsteinsson.

"Íslensk stjórnvöld og íslenska stjórnmálamenn má ekki daga uppi í trú á stórar og einhæfar og oftast miðstýrðar lausnir í atvinnumálum." - Steingrímur J. Sigfússon

"Lífskjör fólks eru hins vegar mjög misjöfn hér á landi, lífsgæðunum er misskipt. Því verður ekki breytt með því að auka það sem við höfum úr að spila, heldur með því að stokka spilin og gefa upp á nýtt." - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

"Þótt ég sé mikil fylgismaður frjálsra viðskipta finnst mér ekki sama hvernig farið er með það frelsi." - Árni Magnússon Félagsmálaráðherra.

"The consumer must be protected at times from his own indiscretion and vanity."- Ralph Nader

"Við álítum að rétt sé og sjálfsagt að leyfa ekki umræður né gefa fólki kost á að velja um neitt nema á grundvelli sósíalismans." - Úr skýrslu Austur-Þýskalands sellu SÍA (Útgefnar í bókinni Leyniskýrslur SÍA), Sósíalistafélags Íslendinga Austantjalds (Hjörleifur Guttormsson, Björgvin Salómónsson, Eysteinn Þorvaldsson, Franz Adolf Gíslason, Tryggvi Sigurbjarnarson, Þorsteinn Friðjónsson, Þór Vigfússon.)

"Ég verð að segja að það er af umhyggju fyrir ungu fólki, sem ég vil forða því frá freistingum." - Kolbrún Halldórsdóttir.

"Ég er móðir tveggja unglinga og segi þess vegna nei." - Margrét Frímannsdóttir

" Fyrirtæki, sem selur vörur eða þjónustu til neytenda, skal merkja vöru sína og þjónustu með söluverði eða sýna það á svo áberandi hátt á sölustaðnum að auðvelt sé fyrir neytendur að sjá það." - Samkeppnislög. 31 grein.

"Óheimilt er að veita rangar, ófullnægjandi eða villandi upplýsingar í auglýsingum eða með öðrum hætti eða beita öðrum slíkum viðskiptaaðferðum sem sama marki eru brenndar, enda séu upplýsingar þessar og viðskiptaaðferðir fallnar til að hafa áhrif á eftirspurn eða framboð vara, fasteigna, þjónustu eða annars þess sem haft er á boðstólum í atvinnustarfsemi sem lög þessi taka til." - Samkeppnislög. 21 grein.

"Lagaregla [21.grein Samkeppnislaga] þessi var ekki aðeins sett í þeim tilgangi að vernda neytendur fyrir villandi upplýsingum sem kynnu að hafa áhrif á eftirspurn vöru eða þjónustu heldur einnig til þess að vernda eðlilega samkeppni á milli keppinauta." - Áfrýunarnefnd Samkeppnismála, úrskurður í máli nr. 10/1998.

"Komi börn fram í auglýsingum skal þess gætt að sýna hvorki né lýsa hættulegu atferli eða atvikum er leitt geti til þess að þau eða önnur börn komist í hættu eða geri það sem óheimilt er." - Samkeppnislög. 22 grein.

" Eina leiðin til að koma í veg fyrir alvarlega áverka af völdum hnefaleika er einfaldlega sú að banna þá." - Sigurður Hólm Gunnarsson

"We have every right to decide what is and is not acceptable for the public environment in which we and our children must live." - Tipper Gore

"Menninguna í öllum þáttum hennar verður að nota til að ala upp almenning í sósíalískum anda..." - Úr skýrslu Austur-Þýskalands sellu SÍA (Útgefnar í bókinni Leyniskýrslur SÍA), Sósíalistafélags Íslendinga Austantjalds (Hjörleifur Guttormsson, Björgvin Salómónsson, Eysteinn Þorvaldsson, Franz Adolf Gíslason, Tryggvi Sigurbjarnarson, Þorsteinn Friðjónsson, Þór Vigfússon.)

"Ef maður fylgir jafnaðarstefnu og er þeirrar skoðunar að það eigi að stuðla að jafnari tekjuskiptingu í samfélaginu, þá hlýtur maður líka að vera þeirrar skoðunar að það þurfi að draga úr ójöfnuði milli svæða og heimshluta. Þá verða þau ríki, sem eiga og geta, að leggja eitthvað af mörkum til hinna sem minna eiga og minna geta. Við Íslendingar erum tvímælalaust í hópi hinna ríku þjóða" -  Ingibjörg Sólrún Gísladóttir útskýrir af hverju hún vill að Ísland gangi í EB.

"Það þarf að semjaum fasta gjaldskrá og hækka endurgreiðslu í 100% fyrir börn því með öðru móti er ekki hægt að ætlast til þess að allir foreldrar fáist til þess að fara með börn sín reglulega til tannlæknis,“ sagði Reynir Jónsson yfirtryggingatannlæknir.

"Nú er ég að reyna að finna mér einhverja vinnu, sem gengur ekki vel. Bæði er það að ég hef ekki góða ímynd í fjölmiðlum og svo gæti farið þannig dómsmál næsta vetur að ég þurfi að hverfa frá vinnu." Jónas Ingi Ragnarsson í viðtali við Fréttablaðið 28. Mars 2004.

"Heiðurslaunin eru raunar ekki lögbundin og mætti hugleiða hvort ekki þyrfti að bæta úr því." - Kolbrún Halldórsdóttir.

"Ég man nú ekki hvað ég kaus alveg í byrjun." - Kolbrún Halldórsdóttir, sem man ekki hvað hún kaus áður en Kvennalistinn kom fram.

"Ég er sátt við það að á Íslandi skuli vera bannað að selja bjór og vín í matvöruverslunum. Ekki vegna þess að ég sé á móti bjór og víni. Alls ekki." - Kolbrún Halldórsdóttir.

"Við þurfum að læra að bera ábyrgð á lífi okkar og við þurfum stuðning við það." - Kolbrún Halldórsdóttir.

"Þeir munu líka átta sig á því að árið 1992 var svo komið að forusta Alþflokksins hafði engar pólitískar hugmyndir fram að færa, bara lummulegar og útjaskaðar spælingar, sóttar í ófrjótt dægurþras stjórnmálanna." Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

"Það hefur sjálfsagt ekki farið fram hjá þingmönnum hvorki nú né áður að ég hef miklar efasemdir um sjálfan grundvöll Evrópubandalagsins og grundvöll hins Evrópska efnahagssvæðis, þ.e. ég hef efasemdir um sjálfa hugmyndafræðina sem að baki býr. Ég á einfaldlega erfitt með að sætta mig við að fjármagnið og markaðurinn stjórni för, standi ofar mennsku okkar, svo vitnað sé frjálslega í þá ræðu sem flutt var yfir okkur þingmönnum við þingsetningarathöfnina í Dómkirkjunni. Að frelsi vöru og fjármagns sé æðra og meira frelsi en frelsi einstaklinganna til að velja og hafna. Þeir sem kunna bara tvö pólitísk hugtök, frjálslyndi og stjórnlyndi, mundu sjálfsagt ekki geta gert betur en að flokka þessa afstöðu mína til stjórnlyndis. En mér er nær að halda að hún eigi meira skylt við stjórnleysi og rótgróna andúð á því að lúta valdi." - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir


Viðtal við Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur í Fréttablaðinu. 

Ég er ekki hætt í stjórnmálum

Þú varst mjög hvött til þess, af stuðningsmönnum þínum, að fara í framboð gegn svila þínum, Össuri, og skoðanakönnun gefur til kynna að þú hefðir sigrað hann með yfirburðum. Þú ákvaðst að fara ekki að þessu sinni, en var þetta ekki óþægileg staða og erfið ákvörðun?

„Auðvitað var þetta ekki auðvelt. Þetta var flókin ákvörðun þar sem þurfti að taka tillit til margra þátta. Hún sneri að Samfylkingunni og flokksmönnum, Össuri og mér. Og svo sneri hún að því fólki sem stendur næst okkur Össuri. Auðvitað eru tilfinningar á alla vegu. Ég þurfti að fara í gegnum mikið hugsanaferli áður en ég fann hvað ég vildi gera. Svo var áreitið mikið og ég varð að skilja á milli þess og hins sem ég vildi sjálf.“

En er þetta það sem þú vilt sjálf?

„Ég hefði aldrei tekið þessa ákvörðun ef ég væri ósátt við hana. Ég hafði ákveðið með sjálfri mér í sumar að bjóða mig hvorki fram til formanns né varaformanns heldur leiða framtíðarnefnd flokksins og láta þar við sitja. Mér finnst það vera óskaverkefni fyrir stjórnmálamenn sem hafa áhuga á hugmyndum. Auk þess hefur mig dreymt lengi um að sækja mér meiri menntun. Aðstæðurnar sköpuðu mér tækifæri til að láta þann draum rætast.“

Hvað ertu að fara að læra?

„Ef allt gengur eftir geri ég ráð fyrir að verða það sem kallast „Visiting Research Fellow“ við European Institute í London School of Economics. Þetta er ekki hefðbundið framhaldsnám heldur þriggja mánaða verkefni sem ég ætla að sinna, en í þessu felst að ég fæ aðstöðu við skólann, aðgang að þeim fyrirlestrum sem ég hef áhuga á og ákveðna leiðsögn. Ég á eftir að skilgreina verkefnið nákvæmlega en ástæðan fyrir því að ég vel European Institute er að ég vil skoða tengsl Íslands og Evrópusambandsins.“

Þú ert þá hörð á því að við eigum að ganga inn í Evrópusambandið?

„Þegar við gerðum EES-samninginn sagði ég að hann væri anddyrið og hvað ætlar maður að dvelja lengi í anddyrinu áður en maður fer inn í stofuna? Mér finnst þetta eiginlega ekki vera spurning um hvort, heldur hvenær. En um leið verður að meta mjög raunsætt hvaða ávinning og skuldbindingar innganga hefur í för með sér. Við getum ekki bara plokkað rúsínurnar úr jólakökunni og skilið allt hitt eftir. Það er nokkuð rótgróin afstaða hjá okkur Íslendingum að við eigum að geta verið með í alþjóðlegu samstarfi eingöngu á eigin forsendum og notið ávinningsins án þess að leggja mikið af mörkum. Þetta finnst mér pólitískt og siðferðilega röng afstaða. Ef maður fylgir jafnaðarstefnu og er þeirrar skoðunar að það eigi að stuðla að jafnari tekjuskiptingu í samfélaginu, þá hlýtur maður líka að vera þeirrar skoðunar að það þurfi að draga úr ójöfnuði milli svæða og heimshluta. Þá verða þau ríki, sem eiga og geta, að leggja eitthvað af mörkum til hinna sem minna eiga og minna geta. Við Íslendingar erum tvímælalaust í hópi hinna ríku þjóða.

Kolkrabbinn riðar til falls

Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur eru aftur við völd og valdaseta þeirra er orðin nokkuð löng. Fylgir því spilling að flokkar séu lengi við völd?

„Flokkar og einstaklingar geta spillst af valdi. Þá fara þeir að gefa þeim sem gagnrýna þá langt nef. Þeim verður alveg sama hvað hver segir og gera það sem þeim sýnist af því að þeir telja sig komast upp með það. Þetta finnst mér að vissu leyti vera farið að einkenna stjórnarsetu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks.“

Það eru miklar hræringar í viðskiptalífinu og ekki verður annað séð en Kolkrabbinn sé að falla.

„Það er greinilegt að Kolkrabbinn riðar til falls. Reyndar sér maður mörg merki þess að það virðist vera að fjara undan þeim fyrirtækjum samfélagsins sem hafa sett allt sitt traust á vald Sjálfstæðisflokksins, reynt að þjóna þeim flokki og notið velvildar hans. Þau hafa misst sjónar á upphaflegu markmiði sínu og svo virðist sem ýmsar ákvarðanir séu teknar til að tryggja ákveðnum eignahópum í Sjálfstæðisflokknum völd og áhrif, en ekki endilega með hagsmuni fyrirtækisins eða rekstursins að leiðarljósi. Ég veit að það er hættulegt fyrir stjórnmálamann að gagnrýna fjölmiðla, en mér finnst eins og það hafi gætt svipaðrar tilhneigingar hjá Mogganum og enn frekar hjá DV upp á síðkastið. Það er eins og það sé að fjara undan þessum blöðum, meðal annars vegna þess að þau eru svo áköf í stuðningi sínum við Sjálfstæðisflokkinn. Afstaða þeirra til pólitískra mála er svo fyrirsjáanleg að þau eru hætt að koma lesendum sínum á óvart. Við búum í mjög fjölbreytilegu samfélagi og allur þorri fólks hefur skoðanir sem rekast ekki endilega eftir flokkslínum. Þegar skoðanir fjölmiðla verða of einsleitar missir fólk einfaldlega áhuga á þeim. Flokkapólitík á ekkert erindi lengur í rekstur fyrirtækja, fjölmiðla og stofnana.“

Víkjum að hermálinu sem var mikið í fréttum. Hver er afstaða þín í því máli?

„Það getur aldrei verið markmið sjálfu sér að hafa hér erlendan her. Hins vegar getur vel verið að það sé nauðsynlegt að hafa hér einhvern viðbúnað en hver á hann að vera, hvernig á hann að vera og á hann endilega að vera sá sem hann er? Við því fást engin svör vegna þess að stjórnvöld hafa ekki skilgreint hvaða vá það er sem að okkur getur steðjað. Það er álíka skynsamlegt og að koma upp almannavarnarbúnaði án þess að meta hvaða hamfarir séu hugsanlegar. Ég sé heldur ekki að sú leynd sem hefur hvílt yfir þessu máli hafi verið nauðsynleg. Af hverju má þjóðin ekki taka þátt í umræðu um það hvaða hætta steðjar að okkur og hvernig rétt sé að bregðast við henni?“

En ef við höfum ekki bandarískan her, hvað eigum við þá að gera?

„Við erum í NATÓ og bandalagið hefur skyldum að gegna gagnvart ryggishagsmunum okkar. Ég geri ráð fyrir því að einhver iðbúnaður sé nauðsynlegur, en g get ekki fremur en aðrir svarað því hver hann eigi að vera þegar grundvallarvinnuna vantar. stundum hefur komið upp umræða um íslenskan her, en mér finnst hún algjörlega út í hött. Ísland er ekki af þeirri stærðargráðu að það sé nauðsynlegt eða skynsamlegt.“

Upplifi enga persónudýrkun

Þú átt mjög öflugan stuðningsmannahóp og það hefur verið talað um leiðtogadýrkun í því sambandi. Finnst þér þetta stundum óþægilegt?

„Ég upplifi enga persónudýrkun í mínum stuðningsmannahópi. Þetta er fólk sem vill vinna á annan hátt en gert hefur verið í pólitík og vill sjá ákveðnar breytingar á vinnubrögðum, skipulagi og pólitískum hugmyndum. Það telur að ég geti beitt mér fyrir slíkri endurnýjun. Ég þekki það manna best, eftir að hafa verið í Ráðhúsinu, að þó að maður sé borgarstjóri, og eins og jarðarberið á tertunni, þá er forysta ekki eins manns verk. Hún er hópvinna og verður aldrei öðru vísi. Til að ná árangri þarf maður að hafa með sér mjög gott fólk sem bætir mann sjálfan upp. Þegar maður er í forystuhlutverki er mikilvægt að gæta sín á því að vera ekki umkringdur viðhlæjendum og fólki sem talar upp í eyrun á manni, heldur ekki síður fólki sem segir það sem þarf að segja og getur verið óþægilegt að heyra.“

Eiga stjórnmálamenn að láta stjórnast af skoðanakönnunum?

„Nei, en þeir verða að vita hvað fólk er að hugsa og skoðanakannanir eru mikilvægt tæki í því sambandi. Mér finnst mjög eðlilegt að það séu gerðar kannanir um stuðning við einstaklinga eða flokka. Slíkar kannanir geta gefið mikilvæga vísbendingu um það hvort maður hafi haft erindi sem erfiði og hvort það sé yfirleitt nokkur eftirspurn eftir manni. Auðvitað verður maður að hlusta á það. Þegar kemur að málefnum er mjög hættulegt fyrir flokka að láta skoðanakannanir stjórna afstöðu sinni. Það er röng notkun á skoðanakönnunum og getur leitt menn á miklar villigötur. Það er tvennt sem mér finnst öðru fremur skipta máli í stjórnmálum. Það er annars vegar að hafa framtíðarsýn og hins vegar að deila áhyggjum fólksins. Þær endurspeglast stundum í skoðanakönnunum og það er mikilvægt að stjórnmálamenn viti af þeim svo allt þeirra tal fari ekki fyrir ofan garð og neðan. Við leysum ekki hvers manns vanda, en við verðum að vita af hverju fólk hefur áhyggjur. En við eigum ekki að stjórnast af almenningsálitinu heldur reyna að hafa áhrif á það með pólitík okkar að leiðarljósi og sannfærandi málflutningi.“

Er ekki á förum

Össur hefur ekki útilokað að bjóða sig fram til formanns árið 2005 og allir gera ráð fyrir að þú bjóðir þig fram þá. Er ekki bara verið að fresta óþægilegu en óumflýjanlegu uppgjöri?

„Tíminn verður að leiða það í ljós. Mér fannst mikilvægt að segja því fólki, sem vildi að ég byði mig fram til formennsku, að þó ég ætlaði ekki að gera það núna þá þýddi það ekki að ég væri orðin afhuga stjórnmálum. Ég er ekki hætt í stjórnmálum. Það væru svik við það fólk sem kaus mig ef ég gæfi mér alveg frítt spil eins og mig kannski langaði til. Ég veit að margt fólk hefur komið til liðs við Samfylkinguna og vill koma til liðs við hana meðal annars vegna þess að ég fór í framboð í síðustu alþingiskosningum. Ég ber ábyrgð gagnvart því fólki. Ég vil að það viti að ég er ekki á förum. Ég vil ekki vera eins og fáni sem er dreginn að húni fyrir kosningar og svo bara dreginn niður aftur og pakkað niður í kassa að þeim loknum. Þess vegna fannst mér mikilvægt að það kæmi fram að ég stefndi að því að bjóða mig fram til formanns eftir tvö ár. Ég vildi ekki að þetta fólk hugsaði sem svo: Jæja, hún ætlar að taka því rólega næstu tvö árin. Þá er best að við gerum það líka og sjáum hvað setur. Þá hefði verið til lítils unnið og ekki orðið sú endurnýjun sem stærð Samfylkingarinnar gefur tilefni til. Menn eru að tala um að þetta verði erfitt fyrir Össur. Ég held að það sé mikill fengur að því fyrir Össur sem formann að fá allt þetta fólk til starfa sem mun taka þátt í því að byggja upp flokkinn undir hans forystu. Það verður blóm í hnappagatið hjá honum að geta leitt Samfylkinguna farsællega á þessum tveimur árum. Það hefði verið mjög erfitt fyrir hann og vont fyrir Samfylkinguna ef þetta fólk hefði ekki skilað sér til starfa.“


Fleyg ummæli 

"Ég vona að mér takist að ná ákveðinni sátt um Ríkisútvarpið. Ég vil efla og styrkja það og vil að RÚV lifi, ekki aðeins næstu 10 ár heldur lengur. ... Ríkisútvarpið verður aldrei selt í tíð Sjálfstæðislokksins."
Þetta er mikil fullyrðing. (innskot blaðamanns)
"Já, það verður ekki selt eða aflagt í tíð Sjálfstæðisflokksins." - Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra. Mannlíf, Janúar 2004.

Við lokum augunum fyrir því, að það græðir enginn, nema annar tapi, svo einfalt er það." - Karl Sigurbjörnsson, Biskup íslensku þjóðkirkjunnar í Degi.

"við á Vesturlöndum höfum selt sál okkar fyrir grautarskál velsældarinnar og græðginnar." - Karl Sigurbjörnsson Biskup íslensku þjókirkjunnar.

",Á þriðja þúsund einstaklingar þurftu að þiggja aðstoð Hjálparstarfs kirkjunnar fyrir nýliðin jól, og það í mesta góðæri Íslandssögunnar. Þetta fólk er flest öryrkjar sem ættu samkvæmt viðurkenndum grundvallarsiðgildum okkar þjóðar að njóta velferðar og stuðnings samfélagsins. Eitthvað er nú að." - Karl Sigurbjörnsson í einhverri auglýsingu.

"Vandamálin í íslensku efnahagskerfi í dag eru út af ákvarðanatöku um sölu á fjölskyldusilfrinu og æðibunugangurinn í kringum það mál allt, hraðinn, óvönduð vinnubrögð, markaðshugsunin hér í þinginu allsráðandi, viðskiptaleg hugsun en ekki hugsunin um það hvernig á að búa til ramma sem gagnast öllum þannig að allir eigi jafnan rétt. Hér hefur verið opnaður veðhlaupabás á nokkurra mánaða fresti um nokkurra ára skeið, veðhlaupabás þannig að markaðsvæðingin verður tryllt, ekki gróðahyggja því að fyrirtækin verða að græða, hér erum við komin yfir mörkin í að græða og yfir í græðgi. Það er mergurinn málsins. Og það er það fyrst og fremst sem þjóðin er ósátt við." - Árni Steinar Jóhannsson Alþingismaður.


Ófleyg ummæli Ögmundar 

"Hvar endar þetta? Næst verður spurt hvers vegna kaupandi olíu á þéttbýlissvæði eigi að niðurgreiða flutningsverð olíu til dreifbýlis. Hvers vegna á að vera sama verðlag um allt land? Og hvers vegna á ég að borga í sjúkrasamlagið ef ég verð ekki veikur?

Þótt menn vilji virkja markaðsöflin þar sem þau eiga við þá verðum við að gæta að því að þau taki ekki af okkur völdin. Það er okkar að taka ákvörðun um það hvenær samkeppni skuli eiga við og hvenær við teljum eðlilegt og heppilegt að fólk og fyrirtæki hafi samvinnu og samráð sín í milli og það gildir einnig um banka og það gildir einnig um olíufélög.
....
Sókn gegn auðvaldi" - Ögmundur Jónasson, 1sti Maí 2002.

"Grundvallaratriði að rýra ekki ríkissjóð." - Ögmundur Jónasson.


Á móti markaði en með fólki sem myndar markaðinn... 

"Jafnaðarmönnum hefur hins vegar ekki tekist að bjóða upp á sannfærandi mótvægi við þá markaðs- og einstaklingshyggju sem einkennt hefur stjórnmálaumræðu undanfarinna áratuga." - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.

"Markaðurinn á alltaf að vera þjónn okkar en ekki húsbóndi." - Össur Skarphéðinsson. Willy Sutton segir að markaðurinn er fólkið og Össur á ekki að ráðskast með það.

"Erlenda fjármagnsflæðið til landsins hefur líka verið nýtt af fyrirtækjum og stórum fjármagnseigendum til að taka þátt í Matadorspilinu og þeirri græðgisvæðingu sem nú tröllríður þjóðfélaginu." - Jóhanna Sigurðardóttir sem hneykslast tæplega á sjálfri sér að taka lán.

"Það er óhætt að fullyrða, að enginn ljósvakafjölmiðill stendur Ríkisútvarpinu framar hvað varðar fjölþætta og vandaða dagskrárgerð. Hugmyndir um einkavæðingu hefðu það líklega í för með sér að þetta vandaða efni hyrfi að mestu, vegna þess að það er ekki nógu ,,markaðsvænt" í augum eigenda á frjálsum markaði. Markmið einkareksturs er nefnilega aðeins eitt: Að skila eigendunum fjárhagslegum hagnaði." - Margrét Sverrisdóttir.

"Fátæktarmörk í hinum vestræna heimi eru í fræðilegum skilningi oftast skilgreind sem 50% af miðgildi fjölskyldutekna og er notuð sérstök formúla til að reikna þau út.
....
Það er ljóst að lægstu laun og lífeyrir almannatrygginga duga ekki fyrir skilgreindum lágmarks framfærslukostnaði og þessu fólki hefur kerfisbundið verið haldið í fátækt." - Margrét Sverrisdóttir.

WS: Það eru alltaf til lægstu, meðal og hæstu laun á hverjum tíma og ef 'fátækt' er skilgreind sem eithvað hlutfall má segja að fólki sé haldið í kerfisbundinni fátækt tölfræði-útreikninga stjórnmálamanna.


Eru þessir Rómverjar alveg klikk 

"Íslensk samkeppnislög gefa þeim sem undirboð stunda mjög frjálsar hendur og torvelda möguleika bænda á að bregðast við fákeppni og undirboðum á búvörumarkaði. Því leggur nefndin til að landbúnaðarráðherra og viðskiptaráðherra skipi sameiginlega nefnd erskoði með hvaða hætti breyta samkeppnislögum varðandi undirboð og fleiri þætti er raskað hafa kjötmarkaði að undanförnu." Ein af þrettán tillögum Þórólfs Gíslasonar, Ólafs Friðrikssonar, Drífu Hjartardóttir, Ara Teitssonar og Jóhannesar Sigfússonar. 5. Nóvember 2003

"Þá segir í ályktuninni, að nátengdur vanda sauðfjárræktarinnar sé vandi þeirra bænda sem hafi tekjur af framleiðslu nautakjöts, en báðar greinarnar gjaldi fyrir upplausnarástand á sviði afurðastöðva og kjötmarkaðar hér á landi og þá óheilbrigðu viðskiptahætti sem þar tíðkist. Í kjúklinga- og svínarækt séu sjálfstæðir framleiðendur, sem ekki sé haldið gangandi af fjármálafyrirtækjum, óðum að týna tölunni. Stjórnvöld geti ekki látið sem þeim komi þessi vandi ekki við, hvorki gagnvart því sem lýtur að kjörum bænda né hinu sem varðar viðskiptahætti á kjötmarkaði.
....
"Segist flokkurinn hafa mótað stefnu um að taka beri upp búsetutengdan grunnstuðning sem hluta af stuðningi við landbúnað og búsetu í sveitum." - mbl: VG segir óhjákvæmilegt að grípa til aðgerða til varnar sauðfjárbændum.


Che Speki - Steingrímur 

Steingrímur J - Still alive

"Vinna þarf markvisst að því að efla skilning á hlut lista í öllu þjóðlífi, í hugsun og handverki." - Ein af hinum óendanlegu ályktunum Vinstri Grænna (Steingrímur J. Sigfússon).

Willy Sutton hefur greinilega misst af þessu og spyr: Hvar getur maður fengið að efla skilning sinn? Eru einhver námskeið? Hvað ef ég sé utanað landi, fæ ég þá styrk?

Dæmigert # 16.


Che Speki - Che og Che Steingrímur 


"To build communism, a new man must be created simultaneously with the material base." - Ernesto Che Guevara, Man and Socialism in Cuba

"Vinna þarf markvisst að því að efla skilning á hlut lista í öllu þjóðlífi, í hugsun og handverki." - Ályktunum Vinstri Grænna, aka Che Steingrímur J. Sigfússon.


Fyrirspurnartíð - Jafna allt og alla 

"Hvað líður aðgerðum til þess að jafna búsetuskilyrði í landinu eins og boðað er í núverandi byggðaáætlun?" - Kristján Möller

"Hvernig hyggst ráðherra bregðast við undirskriftarlistum Vestur-Húnvetninga með eindregnum óskum um bætt fjarskiptasamband og aukna möguleika á ADSL-tengingum þar nyrðra?" - Jón Bjarnason

"Telur ráðherra æskilegt að hækka hlutfall starfa á vegum ríkisvaldsins á Eyjafjarðarsvæðinu og ef svo er, hvert telur ráðherra að hlutfallið ætti að vera?" - Einar Már Sigurðsson

"Hver er nýting þeirra bænda á sel sem hafa hlunnindi af selveiðum á jörðum sínum? Hversu margir bændur veiða sel á jörðum sínum og hvað er gert við veiðina? Hversu marga seli hafa bændur veitt árlega? Hverjar eru tekjur þeirra af: skinnum, kjöti eða öðru? Svarið óskast sundurliðað eftir því hvort um útsel eða landsel er að ræða og eftir árum undanfarin tíu ár." - Ásta R. Jóhannesdóttir

"1. Hvað líður samningsgerð stjórnvalda og Bændasamtaka Íslands fyrir hönd loðdýrabænda um aðgerðir til að búa loðdýrarækt á Íslandi hliðstæð starfsskilyrði og hjá samkeppnisaðilum í nágrannalöndunum? 2. Hyggst ráðherra beita sér fyrir aðgerðum sem miða að því að nýta betur sláturúrgang, sem ekki fer til manneldis, í loðdýrafóður sem lið í eins konar sorpförgun á hliðstæðum kjörum og hjá loðdýrarækt í nágrannalöndum okkar? 3. Hyggst ráðherra beita sér fyrir aðgerðum til að lækka flutningskostnað sem loðdýraræktendur á Íslandi þurfa að greiða þannig að þeir njóti hliðstæðs stuðnings og framleiðendur í nágrannalöndunum hvað þennan kostnað varðar?" - Jón Bjarnason

"Hefur farið fram eða er fyrirhuguð rannsókn á áhrifum háspennulína, spennistöðva og fjarskiptamastra á mannslíkamann?" - Drífa Hjartardóttir


Sértækar aðgerðir - Hestar 

"Í tillögunni er gert ráð fyrir að fela landbúnaðarráðherra að skipa nefnd sem geri úttekt á aðstöðu til hestamennsku á landsbyggðinni og leggi fram tillögur um stuðning ríkissjóðs við uppbyggingu hennar." - Landbúnaðarnefnd. - Drífa Hjartardóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Karl V. Matthíasson, Þuríður Backman og Sigríður Ingvarsdóttir.


Ófleyg ummæli Ingibjargar Sólrúnar 

"Við vitum öll hvert er markmið auglýsinga. Þó að þær hafi ákveðið upplýsingagildi og það sé að koma upplýsingum á framfæri við almenning og neytendur, þá er markmið þeirra auðvitað fyrst og síðast það að auka neyslu, að auka eftirspurn eftir einhverri vöru. Og í þessu tilviki er verið að stíla upp á það að heimila auglýsingar til að auka eftirspurn eftir lausasölulyfjum. Þetta er ekki bara spurningin um að koma lausasölulyfjum á framfæri heldur er verið að auglýsa til að auka neysluna." - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

"Við vitum að Hagkaup og Bónus og fleiri stórmarkaðir hafa aukið samkeppnina á markaðnum og leitt til lægra vöruverðs hvort sem það er tímabundið eða varanlegt. En reynsla okkar í smásöluversluninni er líka sú að aukin verðmunur hefur orðið milli höfuðborgar og landsbyggðar í smásölu. Ég held að þetta muni gerast í lyfjunum vegna þess að ákveðið hámarksverð er sett á lyfin núna. Ekki lausasölulyf því þar er þetta algerlega frjálst heldur er sett hámarksverð á lyfseðilsskyld lyf. Ég hygg að það hámarksverð muni gilda á landsbyggðinni. Að litlu apótekin sem hafa ekki þessa stóru markaði muni vera með lyfin á hámarksverði en síðan muni stórmarkaðirnir --- við vitum að stórmarkaðirnir, svo sem Bónus og Hagkaup, ætla sér að koma upp lyfjahornum --- vegna mikillar veltu og vegna magninnkaupa og ýmissa slíkra hluta geta boðið lægra verð á lyfseðilsskyldum lyfjum. Þá erum við komin með tvö lyfjakerfi í landinu, þ.e. við erum ekki með sama verð á lyfjum fyrir fólk sem býr úti á landsbyggðinni og fólk sem býr í Reykjavík nema fólk taki upp á því að panta öll lyf frá Reykjavík frá þessum stórmarkaðsapótekum. Þá fer nú að detta botninn úr lyfsölunni úti á landi. Þetta held ég að muni nánast óhjákvæmilega gerast. Það er alls ekki hægt að þola vegna þess að lyfsala er partur af heilbrigðiskerfinu og við eigum öll að sitja við sama borð þegar kemur að heilbrigðiskerfinu og öll að borga sama gjald fyrir þá þjónustu sem þar er veitt, hvort sem við búum í Reykjavík eða úti á landi. Lægra vöruverð sem leiðir gjarnan af samkeppni byggir ekki síst á aukinni neyslu, þ.e. það er hægt að ná niður vöruverðinu með aukinni samkeppni vegna þess að neyslan eykst. Þannig náum við lægra vöruverði. Þetta mun ekki síst gilda varðandi lyf sem afgreidd eru án lyfseðils, þ.e. lausasölulyf." - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

"Ég er ekki á leið í þingframboð að ári' og kosningadaginn sagði hún: 'Já, ég fullyrði algerlega að ég er ekki að fara í þingframboð að ári. Það er alveg ljóst" - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

"Lífskjör fólks eru hins vegar mjög misjöfn hér á landi, lífsgæðunum er misskipt. Því verður ekki breytt með því að auka það sem við höfum úr að spila, heldur með því að stokka spilin og gefa upp á nýtt. Auðlegð okkar og fámenni ætti að gera okkur kleift að skapa hér fyrirmyndarþjóðfélag þar sem allir leggjast á eitt um að hlúa að einstaklingunum, þar sem hæfileikar hvers og eins fá notið sín og enginn er dæmdur úr leik. Það eina sem kemur í veg fyrir að við búum í slíku samfélagi er sérgæska og viljaleysi þeirra sem mest hafa. Þau rök heyrast gjarnan að margir sem hafa mikið umleikis hafi unnið hörðum höndum og lagt mikið á sig til að komast í álnir. Þetta er vissulega rétt. En það hafa fjölmargir aðrir gert líka en borið ólíkt minna úr býtum. Þá er okkur sagt að við því sé ekkert að gera. Misskipting gæða og tekna sé lögmál. Þannig hafi þetta alltaf verið og þessu verði ekki breytt. Nú síðast heyrðust orð í þessa veru sögð af formanni Vinnuveitendasambandsins. Það er vissulega á brattann að sækja þegar jöfnuður og jafnrétti er annars vegar en ef við játumst undir lögmál ójafnaðar og misréttis jafngildir það siðgæðisuppgjöf, þá beygjum við okkur undir vald nauðhyggjunnar sem segir að engu verði breytt, þeirrar nauðhyggju sem slævir réttlætiskennd og frumkvæði einstaklinganna." - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

"Við eigum að herja á ríkisvaldið á öllum vígstöðvum og gefa því engin grið. Hins vegar megum við aldrei missa sjónar á lokatakmarkinu í hafsjó skriffinnsku og lagabókstafa. Lokatakmarkið er sósíalisminn, þ.e.a.s. samfélag jafnréttis og frelsis, þar sem konur jafnt sem karlar eru lausar undan arðráni og kúgun í hvaða mynd sem er. Fyrr tölum við ekki um sósíalisma." - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

"Ég held að samkeppni sé dýr og almennt til leiðinda" - Ingibjörg Sólrún Gísladóttir


Sértækar agðgerðir Katrínar Júlíusdóttur 

"Telur ráðherra að takmarkaður afgreiðslutími lyfjaverslana á höfuðborgarsvæðinu auki álag á bráðamóttökur og næturþjónustu lækna og ef svo er, telur ráðherra nauðsynlegt að bregðast við því?" - Katrín Júlíusdóttir Þingkona Samfylkingar.


This page is powered by Blogger. Isn't yours?